Staark fir d’Liewen – prett fir däi Beruff

https://portal.education.lu/multi-script/Online-Material/ArtMID/14119/ArticleID/567388/Staark-fir-d’Liewen-prett-fir-d228i-Beruff-Geb228ude-und-Handwerk